Featured Speakers

Ellen Shelton :

Ellen Shelton

Cynthia Selfe : Ohio State University

Cynthia Selfe

Ohio State University

Clint Gardner : Salt Lake City Community College

Clint Gardner

Salt Lake City Community College

Richard “Dickie” Selfe : Ohio State University

Richard “Dickie” Selfe

Ohio State University